autosan jelcz ikarus zachodnie siłowniki

Polityka prywatności

Zakres Przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

Informacja dotyczy danych osobowych otrzymywanych przez firmę KAMGUM Produkcja Wyrobów Gumowych Piotr Karmelita oraz AUTO-GUM Wytwarzanie Artykułów z gumy Urszula Karmelita:
poprzez formularze elektroniczne, w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe) oraz przez przedstawicieli firmy KAMGUM oraz AUTO-GUM w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych . Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

Administrator, przedstawiciel administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMGUM Produkcja Wyrobów Gumowych Piotr Karmelita oraz firma AUTO-GUM Wytwarzanie Artykułów z Gumy Urszula Karmelita z siedzibą przy ul. Piaskowej 4, 39-300 Mielec.
Osoba upoważniona przez firmę KAMGUM do wglądu danych osobowych oraz kontaktowych w celu przestawienie oferty, realizowania zamówień, wystawiania faktur, odpowiedzi na wiadomości e-mail : Dariusz Kozioł .
Osoba upoważniona przez firmę AUTO-GUM do wglądu danych osobowych oraz kontaktowych w celu przestawienie oferty, realizowania zamówień, wystawiania faktur, odpowiedzi na wiadomości e-mail : Agnieszka Blacha.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

KAMGUM Produkcja Wyrobów Gumowych Piotr Karmelita
AUTO-GUM Wytwarzanie Artykułów z Gumy Urszula Karmelita
ul. Piaskowa 4
39-300 Mielec
Polska

kamgum@vp.pl
biuro@kamgum.pl
księgowość@kamgum.pl
tel. 17 583 25 26

Źródło pozyskania danych i kategorie danych
Państwa dane osobowe pozyskiwane będą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez adres e-mail oraz osobiście .

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych firmie.
W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, firma KAMGUM oraz AUTO-GUM zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia towaru handlowego w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

• Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy lub zamówienia,
Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
Okres przetwarzania: okres zakończenia usługi i uregulowania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów .

• Celem przetwarzania danych będzie odpowiedź na zapytanie, Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
Okres przetwarzania: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

• Celem przetwarzania danych osobowych jest obowiązek sporządzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umów oraz zamówień , Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO
Dane będą przechowywanie zgodnie z obowiązującym terminem przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora.

Administrator danych osobowych ma obowiązek w każdej chwili udostępnienia Państwa danych osobowych które są przechowywane w siedzibie firmy.

• Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
Okres przetwarzania do momentu wykonania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione firmie mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków firmy oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko firmie KAMGUM lub AUTO-GUM. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie firma była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

Uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania danych;
przenoszenia danych;
sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź
z uzasadnieniem odmowy.
© Copyright 2020 Kamgum Polityka prywatności Realizacja www.cadweb.pl